Przejdź do treści

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu Dzik Box.pl
  1. Warunki techniczne
  2. Warunki formalne
  3. Warunki ogólne
 4. Usługi Dzik Box
  1. Zakres usług
  2. Zestawy dietetyczne Dzik Box
  3. Warunki składania zamówień przez Klientów
  4. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez Dzik Box
 5. Polityka prywatności
 6. Reklamacje
 7. Postanowienia końcowe
 

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Dzik Box.pl;
 2. Dzik Box – Dzik Box nazwa własna działalność wykonywanej przez Catering4tou Maciej Dzik, Gdańsk80-442, ul. Joachima Lelewela 19a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589228, NIP 957-094-16-55, REGON 221130740;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług Dzik Box;
 4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Dzik Box, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 5. Zestaw dietetyczny Dzik Box – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
 6. Usługi Dzik Box – przygotowanie Zestawów dietetycznych Dzik Box, ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie Dzik Box.pl;
 7. Serwis Dzik Box.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.Dzik Box.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Dzik Box oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.
 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Dzik Box.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu Dzikbox.pl jest Dzik Box Catering4you Maciej Dzik.
 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 4. Dzik Box informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Dzik Box a Klientem.
 5. Dzik Box zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Dzik Box.pl może być utrudniony lub niemożliwy. Dzik Box zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
 6. Wygląd i treść Serwisu Dzik Box.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług Dzik Box stanowią własność Dzik Box Catering4you Maciej Dzik i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

III. Warunki korzystania z Serwisu Dzikbox.pl

1. Warunki techniczne

Dla korzystania z Serwisu Dzikbox.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:

1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;

1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;

1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;

1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);

1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów *@DzikBox.p oraz restauracjalucynka.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji  Dzik Box.

2. Warunki formalne

Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Warunki ogólne

3.1. Klient zobowiązany jest podać Dzik Box wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.

3.2. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Dzik Box.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie Dzik Box.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie Dzik Box.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

3.3. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Dzik Box.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Dzik Box.pl do używania osobom trzecim.

3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Dzik Box.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Dzik Box.

3.5. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu Dzikbox.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Dzik Box lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Usługi Dzik Box

1. Zakres usług

Usługi Dzik Box obejmują:

1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych Dzik Box;

1.2. dostawę Zestawów dietetycznych Dzik Box na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Dzik Box, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie Dzikbox.pl;

1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie Dzikbox.pl.

2. Zestawy dietetyczne Dzik Box

2.1. Zestawy dietetyczne Dzik Box są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej dziennej wartości kalorycznej.

2.2. Zestawy w programie Dzik Box Standard, Dzik Box Sport, Dzik Box wegeteriański+ ryba składają się 5 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.

2.3. Zestawy w programie Dzik Box Standard, Dzik Box Sport, Dzik Box wegeteriański+ ryba składają się z 3 gotowych posiłków. Czwarty posiłek – kolację uzupełniającą dietę do wybranej dziennej wartości kalorycznej – Klient powinien przygotować we własnym zakresie.

2.4. Serwis Dzik Box.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji, a także o planowanym menu oraz wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków, odpowiednio na stronie : www.DzikBox.pl

2.5. Zryczałtowane ceny Zestawów dietetycznych Dzik Box określone są w Serwisie Dzik Box.pl w trakcie składania zamówienia na www.DzikBox.pl.

2.6. Ceny Zestawów dietetycznych Dzik Box wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

2.7. Cena Zestawu Dietetycznego Dzik Box obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw Dzik Box. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw Dzik Box jest dostępna w Serwisie Dzik Box.pl: www.DzikBox.pl.

2.8. Dzik Box zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług Dzik Box, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych Dzik Box, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.

3. Warunki składania zamówień przez Klientów

Korzystając z Usług Dzik Box Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne Dzik Box poprzez Serwis Dzikbox.pl, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. 

3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis Dzik Box.pl
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych Dzik Box w Serwisie Dzik Box.pl, Klient powinien:

3.1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych Dzik Box, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie Dzik Box.pl

3.1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);

3.1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu Dzik Box.pl zawierający Politykę prywatności.”;

3.1.4. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.

3.2. Zamówienia składane pocztą elektroniczną na adres: zamówienia@dzikbox.pl
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych Dzik Box poprzez pocztę elektroniczną Klient powinien:

3.3.1. podać w wiadomości e-mail wybrany rodzaj i liczbę zamawianych Zestawów dietetycznych Dzik Box, ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie (5 lub 3) oraz terminy dostaw;

3.3.2. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy;

3.3.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez wyrażenie woli zakupu określonych w wiadomości e-mail Zestawów dietetycznych Dzik Box;

3.3.4. wysłać wiadomość e-mail na: zamówienia@Dzik Box.pl.

3.3. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.

3.4. Dzik Box zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie Dzikbox.pl lub też adres poczty elektronicznej, z którego Klient przesłał swoje zamówienie.

3.6. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis Dzikbox.pl dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY

3.8. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez Dzik Box jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca określony, krótki termin przydatności do użycia.

3.9. Dzik Box nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych Dzik Box. Dzik Box informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu Dzik Box.pl oraz telefonicznie przez dietetyków Dzik Box oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych Dzik Box.

4. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez Dzik Box

4.1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie Dzikbox.pl oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 

4.2. Zamówienia na następny dzień przyjmowane są najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godz. 12:00. Zamówienia na poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 12:00 w sobotę. Dzik Box zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania zamówień.

4.3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.DziiBox.pl.

4.4. Dostawy Zestawów dietetycznych Dzik Box odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do piątku oraz w soboty na dwa dni weekendu, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dzik Box zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym Dzik Box wcześniej poinformuje Klientów. Dzik Box zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.

4.5. Dzik Box zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie Dzikbox.pl.

4.6. Bezpośredni kontakt Klienta z Dzik Box jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres zamówienia@dzikbox.pl   lub telefonicznie pod numerem (+48) 513 513 661. 

4.7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne Dzik Box ceny określonej w zakładce „Cennik”: www.Dzik Box.pl/cennik w Serwisie Dzik Box.pl, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych Dzik Box.

4.8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne Dzik Box poprzez dokonanie:

4.8.1. przelewu bankowego na rachunek Dzik Box nr 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000, w którego tytule należy DzikBox, imię i nazwisko, rodzaj diety

4.9. Dzik Box dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu zamówienia, a w przypadku faktury VAT podał dane niezbędne do jej wystawienia.

4.10. Dzik Box zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

4.10.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;

4.10.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych Dzik Box;

4.10.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych Dzik Box;

4.10.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne Dzik Box;

4.10.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4.11. Dzik Box informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych Dzik Box związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie Dzik Box.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

V. Polityka prywatności

1. Dzik Box przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).

2. Dzik Box Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 186 jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.Dzik Box.pl.

3. Świadczenie usług przez Dzik Box obejmuje następujące działania po stronie Dzik Box: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.

4. Dzik Box przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.Dzik Box.pl.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Dzik Box w celu:

6.1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych Dzik Box), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne Dzik Box – przez okres realizacji zamówienia;

6.2. zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka Dzik Box (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

6.3. marketingu własnych produktów lub usług Dzik Box, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Dzik Box marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

6.4. zbierania opinii o jakości produktów i usług Dzik Box, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez Dzik Box w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

6.5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

6.6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Dzik Box w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Dzik Box – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Dzik Box.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:

7.1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Dzik Box potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Dzik Box.

7.2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Dzik Box sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

7.3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Dzik Box usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

7.4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że Dzik Box nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne Dzik Box, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem Dzik Box jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.

7.5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Dzik Box w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył Dzik Box, ma prawo również zażądać, aby Dzik Box przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Dzik Box przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).

7.6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dzik Box, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Dzik Box; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dzik Box. Jednak pomimo sprzeciwu, Dzik Box jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych Dzik Box, podmiotom z którymi Dzik Box współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7.8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VI. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług Dzik Box, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane w formie pisemnej, według wyboru Klienta:

1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamównienia@dzikbox.pl;

1.2. na adres Dzik Box Catering4you 80-442 Gdańsk, al. Joachima Lelewela 19a, z dopiskiem: „REKLAMACJA”,

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, dane zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego Dzik Box, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Dzik Box stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami Dzik Box.

4. Dzik Box informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VII. Postanowienia końcowe

1. Dzik Box zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

1.1. warunków świadczenia Usług Dzik Box oraz oferty Dzik Box;

1.2. warunków korzystania z Usług Dzik Box;

1.3. funkcjonalności Serwisu Dzik Box.pl;

1.4. obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie Dzikbox.pl.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmian. Zamówienia takie będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

6. Załącznikiem do Regulaminu Serwisu Dzik Box.pl jest cennik diet Dzik Box: www.DzikBox.pl .